Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

Brug tussen wetenschap en praktijk

Vanuit de nauwe samenwerking tussen de 14 aangesloten zorgorganisaties, cliëntenorganisatie LFB en de universiteit (Tilburg University) komt de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) tot kennisvragen met relevantie voor zowel praktijk als wetenschap.

In de daaropvolgende ontwikkeling van kennis wordt de samenwerking tussen praktijk en wetenschap verder vormgegeven, onder andere door de inzet van science practitioners. Science practitioners zijn deels werkzaam binnen de zorgpraktijk (bijvoorbeeld als gedragskundige) en deels binnen de universiteit als onderzoeker. Daarmee vormen ze in persoon een brug tussen wetenschap en praktijk. 

Samen werken we aan kennisontwikkeling op drie thema’s:

1. Versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten
2. Versterken van de eigen kracht van professionals
3. Effectieve interventies voor mensen met een verstandelijke beperking

Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het vergroten van autonomie, regie en keuzemogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking, ervaringsdeskundigheid, (arbeids)participatie en de mogelijkheden van eHealth.

Omdat we willen bijdragen aan optimale zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, zet de AWVB in op vertaling van de ontwikkelde wetenschappelijke kennis naar de zorgpraktijk. Mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals kunnen zo gebruik maken van deze nieuwe kennis in hun eigen leven of dat van de ander waar zij ondersteuning aan bieden.

De AWVB geeft bijvoorbeeld presentaties bij zorgorganisaties, maakt filmpjes waarin de belangrijkste onderzoeksresultaten gedeeld worden, organiseert een tweejaarlijks symposium en biedt toegankelijke themaochtenden voorafgaand aan promoties.

Ook heeft de AWVB in 2019 een vragenlijst ontwikkeld waarmee professionals het welbevinden en de zelfbepaling van mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren in kaart kunnen brengen: de Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking (PBVB). 


> Lees meer over de PBVB

Verderop in dit jaarverslag gaan we tevens in op een aantal voorbeelden van praktijkproducten uit 2019 die tot stand zijn gekomen met financiering van het Ministerie van VWS en ZonMw.

Voeg toe aan selectie